Η έρευνα
Νέες τεχνολογίες-Ερευνητικοί στόχοι

Η MISKO μεταφέρει την πολύπλευρη τεχνογνωσία της για το σκληρό σιτάρι στο αγροτικό δυναμικό της χώρας. Επενδύοντας σταθερά σε νέες τεχνολογίες αλλά και αξιοποιώντας τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου δίνει στους Έλληνες αγρότες πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία βέλτιστων τρόπων καλλιέργειας σιταριού, ενώ παράλληλα τους εκπαιδεύει και τους υποστηρίζει σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Στόχος μας είναι να εντείνουμε την έρευνα μας σε σχέση με την ανάπτυξη κατάλληλων ποικιλιών σκληρού σίτου με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους καλλιέργειας που οδηγούν σε υψηλής ποιότητας σκληρό σιτάρι.