ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ 2017-2018

Πιλοτικός αγρός επίδειξης των προτεινόμενων πρακτικών αειφορικής παραγωγής.

Στόχος: Η σύγκριση των προτεινόμενων πρακτικών σε ένα αγρό όπου οι αγρότες θα μπορούν να δουν τις διαφορές και να κρίνουν μόνοι τους τι μπορούν να υιοθετήσουν στα δικά τους χωράφια.

Θέση: Ο πιλοτικός αγρός θα εγκατασταθεί σε ένα αγροτεμάχιο 80 στρεμμάτων και θα χωριστεί σε πέντε (5) υπο-τεμάχια. Ο αγρός είναι στην περιοχή του Περίβλεπτου, Μαγνησίας (βλέπε χάρτη πιο κάτω). Το αγροτεμάχιο είχε καλλιεργηθεί τη προηγούμενη χρονιά στα 30 στρέμματα με φασόλι και στα 50 στρέμματα με καλαμπόκι.

Ποιες είναι οι προτεινόμενες από τη MISKO πρακτικές αειφορικής παραγωγής σκληρού σίτου

 1. Προώθηση κατάλληλων αμειψισπορών για αύξηση των αποδόσεων και μείωση των εισροών. Οι αμειψισπορές ενισχύουν την παραγωγή, ενώ μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 2. Προώθηση διπλών καλλιεργειών το χρόνο. Η χώρα μας με το ήπιο κλίμα της μπορεί να δώσει δύο καλλιέργειες το χρόνο.
 3. Εισαγωγή ψυχανθών στις αμειψισπορές για μείωση των αναγκών σε αζωτούχο λίπανση
 4. Διαχείριση των υπολειμμάτων καλλιεργειών που να παραμένουν στο χωράφι και να το καλύπτουν προστατεύοντας το από τη διάβρωση και προσθέτοντας οργανική ουσία στο έδαφος.
 5. Μείωση της διατάραξης τους εδάφους που απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας ενώ μειώνει και την οργανική ουσία του εδάφους. Προώθηση συστημάτων μειωμένης κατεργασίας ή ακαλλιέργειας
 6. Προώθηση κατάλληλων ποικιλιών που ταιριάζουν στις συνθήκες της κάθε εκμετάλλευσης
 7. Θέλουμε να πείσουμε τους αγρότες ότι η χρήση πιστοποιημένου σπόρου δεν είναι σπατάλη αλλά ορθή πρακτική.
 8. Θέλουμε να πείσουμε τους αγρότες ότι δεν σπέρνουμε όταν σπέρνει ο γείτονας, αλλά όταν επιβάλλουν η ποικιλία, το έδαφος και οι καιρικές συνθήκες
 9. Θέλουμε να πείσουμε τους αγρότες να χρησιμοποιούν καλής ποιότητας σπαρτικές για να σπέρνουν όσο σπόρο χρειάζεται για τη δημιουργία του πληθυσμού που θα μας δώσει άριστο αποτέλεσμα
 10.  Θέλουμε να πείσουμε τους αγρότες να λιπαίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών. Η υποτιθέμενη οικονομία από την εφαρμογή όλης της λίπανσης με μια εφαρμογή οδηγεί σε μειωμένη ποιότητα σίτου. Θέλουμε να προωθήσουμε νέες πρακτικές λίπανσης καθώς και νέα λιπάσματα που έχουν εμφανιστεί στην αγορά που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του λιπάσματος.
 11.  Τα ζιζάνια, οι εχθροί και οι ασθένειες παίρνουν ένα κομμάτι του δυναμικού της παραγωγής, καθώς ανταγωνίζονται στα φυτά μας. Επομένως ένα πρόγραμμα ελέγχου και ορθής καταπολέμησης πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί από κάθε αγρότη.
 12.  Εισαγωγή τεχνικών της Γεωργίας Ακριβείας. Τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται στη γεωργία. Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν τη καλύτερη διαχείριση των αγροκτημάτων σε επίπεδο υποτεμαχίου και οδηγούν σε καλύτερη διαχείριση των εισροών με αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων.
 13.  Θέλουμε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε συστήματα χαρτογράφησης της παραγωγής και των ποιοτικών χαρακτηριστικών.
 14. Να αναπτύξουμε συστήματα μεταβλητής εφαρμογής δόσεων εισροών.
 15. Εφαρμογή συστημάτων ελεγχόμενης κυκλοφορίας για περιορισμό της συμπίεσης του εδάφους και βελτίωση της ακρίβειας διανομής χημικών.

 

Πολλές από τις πιο πάνω πρακτικές έχουν μελετηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Στόχος μας είναι να εγκαταστήσουμε ένα αγρό, όπου θα εγκατασταθούν φυτείες σκληρού σίτου, για να συγκριθούν μεταξύ τους.

 

Σχεδιασμός των τεμαχίων της επίδειξης:

Ο πιλοτικός αγρός θα αποτελείται από πέντε τεμάχια των 15 στρεμμάτων, όπου θα συγκριθούν η κατά κανόνα ακολουθούμενες πρακτικές σήμερα από τους αγρότες (συμβατική καλλιέργεια δηλαδή όργωμα, εφαρμογή επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης ομοιόμορφα και σε μια δόση το Φεβρουάριο) με τις προτεινόμενες πρακτικές. Συγκεκριμένα θα μελετηθούν δύο φυτά προηγούμενης ακαλλιέργειας (καλαμπόκι και φασόλια – ψυχανθές), εφαρμογή ακαλλιέργειας, δύο δόσεων επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης, είτε ομοιόμορφα, είτε με μεταβλητές δόσεις με τη χρήση ενός πρωτότυπου μηχανήματος το eyeQ, για εφαρμογή μεταβλητών δόσεων με βάση το χρώμα του φυτού. Στα τεμάχια αυτά θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό granoduro.net, που βοηθά τους αγρότες στη διαχείριση των αγροκτημάτων τους. Επί πλέον θα εφαρμοστεί στάγδην άρδευση, που φαίνεται να δίνει σημαντικές δυνατότητες αύξησης των αποδόσεων με μικρό κόστος.

Επομένως θα δημιουργηθούν πέντε τεμάχια, με τα οποία οι αγρότες θα μπορούν να συγκρίνουν τη συμβατική καλλιέργεια, δηλαδή ότι κάνει ο μέσος παραγωγός σήμερα με τις προτεινόμενες λύσεις από τη MISKO, σε τέσσερις παραλλαγές, με διάφορα επίπεδα εισαγωγής νεών τεχνολογιών. Τα τεμάχια θα είναι:

 1. Συμβατική καλλιέργεια
  • προηγούμενη καλλιέργεια καλαμπόκι
  • πιστοποιημένος σπόρος R2 svevo
  • παραδοσιακή μέθοδος καλλιέργειας
 2. Βιώσιμη καλλιέργεια 1
  • προηγούμενη καλλιέργεια καλαμπόκι
  • ακαλλιέργεια
  • πιστοποιημένος σπόρος R2 svevo
  • granoduro.net
  • 2 δόσεις αζώτου
  • Στάγδην άρδευση
 3. Βιώσιμη καλλιέργεια 2
  • προηγούμενη καλλιέργεια φασόλι
  • ακαλλιέργεια
  • πιστοποιημένος σπόρος R2 svevo
  • granoduro.net
  • 2 δόσεις αζώτου
  • Στάγδην άρδευση
 4. Βιώσιμη καλλιέργεια (πλήρης) 3
  • προηγούμενη καλλιέργεια φασόλι
  • ακαλλιέργεια
  • πιστοποιημένος σπόρος R2 svevo
  • granoduro.net
  • Διαφοροποιημένη λίπανση αζώτου : eyeQ
  • Στάγδην άρδευση
 5. Βιώσιμη καλλιέργεια 4
  • προηγούμενη καλλιέργεια καλαμπόκι
  • ακαλλιέργεια
  • πιστοποιημένος σπόρος R2 svevo
  • granoduro.net
  • Διαφοροποιημένη λίπανση αζώτου : eyeQ

 

Ο αγρότης θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη των φυτειών κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου και θα ενημερωθεί για το τελικό αποτέλεσμα.

Βρήκαμε έναν αγρότη που θα μας διέθεσε το χωράφι του και θα μας κάνει τη καλλιέργεια όπως θέλουμε, σύμφωνα με το Σχήμα 1.

Σχήμα 1.

Συγκρίσεις πρακτικών σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο.

Σε όλα τα τεμάχια χρησιμοποιήθηκε πιστοποιημένος σπόρος R2 ποικιλίας SVEVO.

1 2 5 3 4
ΣΥΜΒ ΑΕΙΦ ΑΕΙΦ ΑΕΙΦ ΑΕΙΦ
Όργωμα Χ
Ελαφριά επεξεργασία εδάφους ή ακαλλιέργεια Χ Χ Χ Χ
Προηγούμενη καλλιέργεια ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Χ Χ Χ
Προηγούμενη καλλιέργεια ΨΥΧΑΝΘΕΣ Χ Χ
granoduro.net Χ Χ Χ Χ
1 δόση αζώτου Χ
2 δόσεις αζώτου Χ Χ Χ Χ
Στάγδην άρδευση Χ Χ Χ
Διαφοροποιημένη λίπανση αζώτου : eyeQ Χ Χ

Χάρτης τοποθεσίας πιλοτικού αγρού, Περίβλεπτο, Μαγνησία.

Ημερολόγια εργασιών - κόστος

Τεμάχιο 1. Καλλιέργεια όπως εφαρμόζεται από τη πλειοψηφία των αγροτών

Καλλιεργητικές εργασίες Περιγραφή Κόστος €/στρ
Προηγούμενη καλλιέργεια Καλαμπόκι
Όργωμα 15
Προετοιμασία σποροκλίνης 6
Σπορά 3
Ποσότητα σπόρου 24 κιλά Χ 0.50 €/κ 12
Λίπανση βασική 15 κ/στρ, 20-10-0
0,42 €/κ
8,3
Λίπανση επιφανειακή πρώτη 32 κ/στρ, 40-0-0, 0,462€/κ 14,8
Λίπανση επιφανειακή δευτ
Φυτοπροστασία -ζιζανιοκτονία Axial – 1λίτρο στα 12 στ – 61 €/λ 7
Φυτοπροστασία- Σεπτόρια Δεν εφαρμόστηκε
Άρδευση Στάγδην Μια άρδευση, εκτίμηση κόστους 15
Συγκομιδή 10
Παραγωγή
Συνολικό κόστος παραγωγής μέχρι σήμερα 91,10
Κόστος παραγωγής συμβατικής καλλιέργειας Εκατολιτρικό βάρος
Υγρασία
Πρωτεΐνες
91,10
Ποιοτικά
Χαρακτηριστικά
Διοξείδιο Ανρ. CO2
Νερό H2O
Επιφάνεια m2
Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά

Τεμάχιο 2. Καλαμπόκι, Ακαλλιέργεια, Ομοιόμορφη λίπανση

Καλλιεργητικές Εργασίες Περιγραφή Κόστος €/στρ
Προηγούμενη καλλιέργεια Καλαμπόκι
Όργωμα
Προετοιμασία σποροκλίνης
Σπορά Ακαλλιέργεια

Ποικιλία SVEVO

6
Ποσότητα σπόρου 24 κιλά X 0.50/κ 12
Λίπανση βασική 15κ/στρ, 20-10-0 0.42/κ 8.3
Λίπανση επιφανειακή πρώτη 25 κ/στρ, 40-0-0, 0,462€/κ 13,55
Λίπανση επιφανειακή δεύτερη 8 κιλά 34,5-0-0, €/κ 3.2
Φυτοπροστασία – ζιζανιοκτονία Axial – 1λίτρο στα 12 στ – 61 €/λ  7
Φυτοπροστασία- Σεπτόρια Δεν εφαρμόστηκε
Άρδευση Στάγδην Μια άρδευση, εκτίμηση κόστους 15
Συγκομιδή 10
Συνολικό κόστος παραγωγής μέχρι σήμερα 75,05
Κόστος παραγωγής συμβατικής καλλιέργειας 91,10
Παραγωγή
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Εκατολιτρικό βάρος
Υγρασία
Πρωτεΐνες
Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά Διοξείδιο Ανρ. CO2
Νερό H2Ο
Επιφάνεια m2

 

Τεμάχιο 3. Φασόλι, Ακαλλιέργεια, Ομοιόμορφη λίπανση

Καλλιεργητικές Εργασίες Περιγραφή Κόστος €/στρ
Προηγούμενη καλλιέργεια Φασόλι
Όργωμα
Προετοιμασία σποροκλίνης
Σπορά Ακαλλιέργεια
Ποικιλία SVEVO
6,00
Ποσότητα σπόρου 24 κιλά Χ 0.50 €/κ 12,00
Λίπανση βασική 15 κ/στρ, 20-10-0 0,42 €/κ 8,30
Λίπανση επιφανειακή πρώτη 25 κ/στρ, 40-0-0, 0,462€/κ 13,55
Λίπανση επιφανειακή δεύτερη 8 κιλά 34,5-0-0, €/κ 3,20
Φυτοπροστασία – ζιζανιοκτονία Axial – 1λίτρο στα 12 στ – 61 €/λ 7,00
Φυτοπροστασία- Σεπτόρια Δεν εφαρμόστηκε
Άρδευση Στάγδην Μια άρδευση, εκτίμηση κόστους 15,00
Συγκομιδή 10,00
Συνολικό κόστος παραγωγής μέχρι σήμερα 75,05
Κόστος παραγωγής συμβατικής καλλιέργειας 91,10
Παραγωγή
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Εκατολιτρικό βάρος
Υγρασία
Πρωτεΐνες
Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά Διοξείδιο Ανρ. CO2
Νερό H2Ο
Επιφάνεια m2

Τεμάχιο 4. Φασόλι, Ακαλλιέργεια, Διαφοροποιημένη λίπανση

Καλλιεργητικές Εργασίες Περιγραφή Κόστος €/στρ
Προηγούμενη καλλιέργεια Φασόλι
Όργωμα
Προετοιμασία σποροκλίνης
Σπορά Ακαλλιέργεια
Ποικιλία SVEVO
6,00
Ποσότητα σπόρου 24 κιλά Χ 0.50 €/κ 12,00
Λίπανση βασική 15 κ/στρ, 20-10-0 0,42 €/κ 8,30
Λίπανση επιφανειακή πρώτη 25 κ/στρ, 40-0-0, 0,462€/κ 10,30
Λίπανση επιφανειακή δεύτερη 8 κιλά 34,5-0-0, €/κ 3,20
Φυτοπροστασία – ζιζανιοκτονία Axial – 1λίτρο στα 12 στ – 61 €/λ 7,00
Φυτοπροστασία- Σεπτόρια Δεν εφαρμόστηκε
Άρδευση Στάγδην Μια άρδευση, εκτίμηση κόστους 15,00
Συγκομιδή 10
Συνολικό κόστος παραγωγής μέχρι σήμερα 71,80
Κόστος παραγωγής συμβατικής καλλιέργειας 91,10
Παραγωγή
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Εκατολιτρικό βάρος
Υγρασία
Πρωτεΐνες
Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά Διοξείδιο Ανρ. CO2
Νερό H2Ο
Επιφάνεια m2

Τεμάχιο 5. Καλαμπόκι, Ακαλλιέργεια, Διαφοροποιημένη λίπανση

 

Καλλιεργητικές Εργασίες Περιγραφή Κόστος €/στρ
Προηγούμενη καλλιέργεια Καλαμπόκι
Όργωμα
Προετοιμασία σποροκλίνης
Σπορά Ακαλλιέργεια
Ποικιλία SVEVO
6,00
Ποσότητα σπόρου 24 κιλά Χ 0.50 €/κ 12,00
Λίπανση βασική 15 κ/στρ, 20-10-0 0,42 €/κ 8,30
Λίπανση επιφανειακή πρώτη 27 κ/στρ, 40-0-0, 0,462€/κ 14,50
Λίπανση επιφανειακή δεύτερη 8 κιλά 34,5-0-0, €/κ 3,20
Φυτοπροστασία – ζιζανιοκτονία Axial – 1λίτρο στα 12 στ – 61 €/λ 7,00
Φυτοπροστασία- Σεπτόρια Δεν εφαρμόστηκε
Άρδευση Στάγδην Μια άρδευση, εκτίμηση κόστους 15,00
Συγκομιδή 10
Συνολικό κόστος παραγωγής μέχρι σήμερα 70,10
Κόστος παραγωγής συμβατικής καλλιέργειας 91,10
Παραγωγή
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Εκατολιτρικό βάρος
Υγρασία
Πρωτεΐνες
Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά Διοξείδιο Ανρ. CO2
Νερό H2Ο
Επιφάνεια m2