ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018-2019

Προκήρυξη δράσεων του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO 2018-19.

Χρηματοδότηση προ- πτυχιακών και μετα- πτυχιακών εργασιών.

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO είναι μία δράση της MISKO που στοχεύει στην αειφορική παραγωγή υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου στην Ελλάδα προς όφελος των παραγωγών και της βιομηχανίας ζυμαρικών. Απευθύνεται προς την παραγωγική βάση της MISKO, δηλαδή τους Έλληνες αγρότες που παράγουν την πρώτη ύλη, το σκληρό σιτάρι, το οποίο είναι η βάση της υψηλής ποιότητας των ζυμαρικών που παράγει. Η MISKO προτίθεται να χρηματοδοτήσει δράσεις έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνικών της καλλιέργειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας στους Έλληνες αγρότες, εκπαίδευσης των αγροτών στις νέες καλλιεργητικές πρακτικές και σε εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γεωργία, με κύριο στόχο την προώθηση μιας αειφορικής γεωργικής παραγωγής. Μιας παραγωγής που να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την υψηλή παραγωγή και ποιότητα με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

 

Οι κανόνες της αειφορικής παραγωγής που θέλουμε να προωθήσουμε.

 1. Προώθηση κατάλληλων αμειψισπορών για αύξηση των αποδόσεων και μείωση των εισροών. Οι αμειψισπορές ενισχύουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών, βοηθούν στην αντιμετώπιση διαφόρων εχθρών και ασθενειών, βοηθούν στην καλύτερη εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων και μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγής στο περιβάλλον.
 2. Εισαγωγή ψυχανθών στις αμειψισπορές για μείωση των αναγκών σε αζωτούχο λίπανση. Τα ψυχανθή ως γνωστό έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας
 3. Προώθηση διπλών καλλιεργειών το χρόνο. Η χώρα μας με το ήπιο κλίμα της μπορεί να δώσει δύο καλλιέργειες το χρόνο εξασφαλίζοντας διπλάσιο εισόδημα για τους παραγωγούς.
 4. Διαχείριση των υπολειμμάτων καλλιεργειών ώστε να παραμένουν στο χωράφι και να καλύπτουν το έδαφος προστατεύοντάς το από τη διάβρωση και προσθέτοντας σε αυτό οργανική ουσία.
 5. Μείωση της μηχανικής διατάραξης τους εδάφους (κατεργασία του εδάφους) που απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας ενώ μειώνει και την οργανική ουσία του εδάφους. Προώθηση συστημάτων μειωμένης κατεργασίας ή ακαλλιέργειας.
 6. Προώθηση κατάλληλων ποικιλιών που ταιριάζουν στις συνθήκες της κάθε εκμετάλλευσης
 7. Ανάδειξη χρήσης πιστοποιημένου σπόρου όχι ως σπατάλη αλλά ως ορθή πρακτική.
 8. Εκπαίδευση αγροτών για σπορά με βάση την ποικιλία, το έδαφος και τις καιρικές συνθήκες.
 9. Εκπαίδευση αγροτών για χρήση καλής ποιότητας σπαρτικών για να σπέρνουν όσο σπόρο χρειάζεται για την επίτευξη του πληθυσμού που θα δώσει το άριστο αποτέλεσμα.
 10. Εκπαίδευση αγροτών για νέες πρακτικές λίπανσης και νέα λιπάσματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας.
 11. Εκπαίδευση αγροτών για σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου και ορθής καταπολέμησης ζιζανίων, εχθρών και ασθενειών.
 12. Εισαγωγή τεχνικών της Γεωργίας Ακριβείας οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση των αγροκτημάτων σε επίπεδο υποτεμαχίου και οδηγούν σε καλύτερη διαχείριση των εισροών με αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων.
 13. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων χαρτογράφησης της παραγωγής και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της καλλιέργειας.
 14. Ανάπτυξη συστημάτων μεταβλητής εφαρμογής δόσεων εισροών.
 15. Εφαρμογή συστημάτων ελεγχόμενης κυκλοφορίας για περιορισμό της συμπίεσης του εδάφους και βελτίωση της ακρίβειας διανομής χημικών.
 16. Εκτίμηση κόστους παραγωγής των καλλιεργειών και κόστους χρήσης των μέσων που χρησιμοποιούνται κατά την καλλιέργεια (ελκυστήρων και μηχανημάτων).
 17. Ανάλυση των δυνατοτήτων μείωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης του εισοδήματος των παραγωγών.

 

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω δράσεων του προγράμματος που είναι:

 • Μικρά ερευνητικά προγράμματα
 • Οικονομική ενίσχυση για εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών.
 • Οικονομική ενίσχυση για εκπόνηση προ-πτυχιακών εργασιών.
 • Βραβεύσεις αγροτών που θα επιτύχουν τους στόχους του προγράμματος.
 • Οργάνωση ημερών επίσκεψης αγροτών σε αγρούς (field days) που καλλιεργούνται σύμφωνα με τις Καλές Γεωργικές Πρακτικές για ενημέρωση.
 • Εκπαίδευση/ ενημέρωση συμβούλων αγροτών.
 • Εκπαίδευση αγροτών.
 • Ενημερώσεις μαθητών σχολείων της περιοχής. Οργάνωση επισκέψεων μαθητών και φοιτητών σε αγρούς που καλλιεργούνται σύμφωνα με τις Καλές Γεωργικές Πρακτικές.

 

Σε πρώτη φάση, για το δεύτερο χρόνο, το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO θα ενεργοποιήσει σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της χώρας τα ακόλουθα μέτρα:

 

 1. Χρηματοδότηση εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών.

 

Η ενίσχυση θα ανέρχεται στο ποσό των 2.000 € ανά εργασία (+ΦΠΑ) και θα καλύπτει είτε μέρος των διδάκτρων του προγράμματος είτε το κόστος της σχετικής έρευνας. Θα χορηγείται είτε απ’ ευθείας στα ΠΜΣ για κάλυψη διδάκτρων είτε μέσω των Επιτροπών Ερευνών των Ιδρυμάτων και του υπεύθυνου της μεταπτυχιακής εργασίας. Θα δοθούν τρεις (3) ενισχύσεις για το πρώτο χρόνο του προγράμματος. Τα ενδεικτικά θέματα φαίνονται πιο κάτω.

 

 1. Χρηματοδότηση εκπόνησης προπτυχιακών εργασιών.

 

Οι εργασίες αυτές θα χρηματοδοτηθούν με 1.000 € ανά εργασία (+ΦΠΑ) και θα χορηγούνται μέσω των επιτροπών ερευνών των Ιδρυμάτων και του υπεύθυνου της πτυχιακής εργασίας προκειμένου να καλύψουν το κόστος της σχετικής έρευνας. Για το πρώτο έτος του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν τρεις (3) πτυχιακές. Τα επιθυμητά θέματα φαίνονται πιο κάτω.

 

Προτεινόμενα θέματα  που μπορούν να είναι για προ ή μεταπτυχιακές εργασίες:

1 Παρακολούθηση επιδεικτικού Θεσσαλίας
2 Παρακολούθηση επιδεικτικού Μακεδονίας
3 Δοκιμή εφαρμογής tramline
4 Πρότυπα καλλιέργειας και δορυφορικές εικόνες
5 Λίπανση – λιπάσματα αργής αποδέσμευσης
6 Ανάλυση στοιχείων εφαρμογής granoduro.net
7 Σύγκριση ανταγωνιστικών καλλιεργειών σκληρού σίτου

 

 

 1. Η επιθυμητή προσέγγιση στα πιο πάνω θέματα είναι:

 

 • Παρακολούθηση επιδεικτικού Θεσσαλίας

 

Ο επιδεικτικός αγρός της Θεσσαλίας θα εγκατασταθεί σε περιοχή κοντά στη Λάρισα. Θα είναι ένας αγρός τουλάχιστον 20 στρεμμάτων που θα καλλιεργηθεί με τη ποικιλία SVEVO. Το μισό χωράφι θα καλλιεργηθεί από τον αγρότη με τις μεθόδους που ακολουθεί και στο άλλο μισό θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες καλλιεργητικές πρακτικές: σπορά σε χρόνο που συνιστά το λογισμικό granoduro.net, με τη συνιστώμενη ποσότητα με βάση το βάρος 1000 σπόρων, χρήση ακαλλιέργειας βασική λίπανση με Ρ και άζωτο μόνο σε μονοκαλλιέργεια σίτου, επιφανειακή αζωτούχος λίπανση σε δύο δόσεις, εφαρμογή διαφοροποιημένης λίπανσης με βάση το χρώμα του φυτού, ψεκασμοί για ζιζάνια σύμφωνα με τις οδηγίες του granoduro.net, για ασθένειες μόνο όταν διαπιστωθούν και με τις προειδοποιήσεις του granoduro.net. Επιθυμητή η άρδευση με στάγδην.

 

 • Παρακολούθηση επιδεικτικού Μακεδονίας

 

Ο επιδεικτικός αγρός της Μακεδονίας θα εγκατασταθεί σε περιοχή κοντά στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι ένας αγρός τουλάχιστον 20 στρεμμάτων που θα καλλιεργηθεί με τη ποικιλία SVEVO. Το μισό χωράφι θα καλλιεργηθεί από τον αγρότη με τις μεθόδους που ακολουθεί και στο άλλο μισό θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες καλλιεργητικές πρακτικές: σπορά σε χρόνο που συνιστά το λογισμικό granoduro.net, με τη συνιστώμενη ποσότητα με βάση το βάρος 1000 σπόρων, χρήση μειωμένης κατεργασίας ή ακαλλιέργειας, βασική λίπανση με Ρ και άζωτο μόνο σε μονοκαλλιέργεια σίτου, επιφανειακή  αζωτούχος λίπανση σε δύο δόσεις, εφαρμογή διαφοροποιημένης λίπανσης με βάση το χρώμα του φυτού, ψεκασμοί για ζιζάνια σύμφωνα με τις οδηγίες του granoduro.net, για ασθένειες μόνο όταν διαπιστωθούν και με τις προειδοποιήσεις του granoduro.net. Επιθυμητή η άρδευση με στάγδην.

 

 • Δοκιμή εφαρμογής tramline

 

Σε ένα ή δύο αγρούς θα εφαρμόσουμε trameline για επίδειξη και θα παρακολουθήσουμε κινήσεις μηχανημάτων, ακρίβεια εφαρμογής, δυνατότητα εργασίας σε υγρές συνθήκες και τελική παραγωγή. Επιθυμητή περιοχή με υψηλή υγρασία εδάφους πχ. Καρδίτσα για να δούμε πως αυτό το σύστημα βοηθά στην ακριβή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών.

 

 • Λίπανση – λιπάσματα αργής αποδέσμευσης

 

Θέλουμε να μελετηθεί σε ένα πειραματικό αγρό η επίδραση διαφορετικών λιπαντικών μεταχειρίσεων σε ποικιλία SVEVO. Σε όλα τα αγροτεμάχια θα γίνει εφαρμογή βασικής λίπανσης 2 μονάδων αζώτου και 5 φωσφόρου. Οι μεταχειρίσεις θα αναφέρονται στην επιφανειακή λίπανση και θα είναι:

 

 1. Λίπανση σε μία δόση με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο (μέσα) 10-12 μονάδες αζώτου
 2. Λίπανση σε δύο δόσεις με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο και Μάρτιο (μέσα) με 10-12 μονάδες αζώτου
 3. Λίπανση σε μία δόση με λιπάσματα αργής αποδέσμευσης το Φεβρουάριο (μέσα) 10-12 μονάδες αζώτου
 4. Λίπανση σε δύο δόσεις με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο (μέσα) και αργής αποδέσμευσης Μάρτιο (μέσα) με 10-12 μονάδες αζώτου
 5. Λίπανση σε δύο δόσεις με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο (μέσα) και αργής αποδέσμευσης Μάρτιο (αρχές) με 10-12 μονάδες αζώτου
 6. Λίπανση σε δύο δόσεις με λιπάσματα αργής αποδέσμευσης το Φεβρουάριο και Μάρτιο (μέσα) με 10-12 μονάδες αζώτου

 

 • Ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης της παραγωγής του σίτου με τη χρήση δορυφορικών εικόνων από τους δορυφόρους Sentinel της ESA.

 

 1. Μεθοδολογία υλοποίησης:

 

Το θέμα είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου πρόβλεψης της παραγωγής του σίτου με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων από τους δορυφόρους Sentinel της ESA.

Η εφαρμογή θα γίνει 5-6 δοκιμαστικούς αγρούς, οι οποίοι θα οριοθετηθούν επί τόπου με χρήση GPS. Χαρτογράφηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους και δημιουργία θεματικών χαρτών που θα χρησιμοποιηθούν για κατευθυνόμενη δειγματοληψία. Τα δείγματα εδάφους θα αναλυθούν ως προς τη μηχανικές και χημικές τους ιδιότητες. Θα επιλεγούν αγροί με SVEVO. Ανάκτηση δορυφορικών δεδομένων Sentinel 2 & 3 καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και εξαγωγή δεικτών βλάστησης. Καταγραφή, λήψη και επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων. Συγκομιδή με χρήση θεριζοαλωνιστικής μηχανής με δυνατότητα χαρτογράφησης της παραγωγής. Δημιουργία χαρτών παραγωγής. Ανάπτυξη μοντέλου υπολογισμού της παραγωγικότητας και αξιολόγησή του.

 

Ανάλυση στοιχείων εφαρμογής granoduro.net

 

Ο φοιτητής θα πάρει όλα τα στοιχεία από την εφαρμογή του granoduro.net φέτος και θα τα αναλύσει για να δούμε διακυμάνσεις  και να υπάρχουν συσχετίσεις με περιοχές, τεχνικές (π.χ. λίπανση μία δύο δόσεις, κατεργασία, ψεκασμούς κλπ.).

 

Σύγκριση ανταγωνιστικών καλλιεργειών σκληρού σίτου

 

Ένα πείραμα που θα συγκρίνει σε επίπεδο πειραματικών τεμαχίων τις καλλιέργειες: σκληρό σιτάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος και καλαμπόκι.  Οι καλλιέργειες θα είναι αρδευόμενες και θα καλλιεργηθούν : με ακαλλιέργεια/ συμβατική κατεργασία, κανονικούς χρόνους σποράς και καλλιεργητικές φροντίδες (λίπανση, φυτοπροστασία κλπ.) και θα συγκριθούν οι αποδόσεις και  το κόστος παραγωγής για να διερευνηθεί η ανταγωνιστικότητα της καλλιέργειας του σκληρού σιταριού.

 

 

Η MISKO προτίθεται να ενισχύσει όλες τις πιο πάνω δράσεις  με τα προβλεπόμενα χρηματικά ποσά αλλά και με βοήθεια στις ομάδες όπως αναλύσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών του σπόρου και να συνεργαστεί μαζί τους για εύρεση εταιρειών με ειδικά λιπάσματα κλπ.

 

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO περιμένει από τις ενδιαφερόμενες ομάδες συνοπτικές προτάσεις για το πώς θα χειριστούν το κάθε θέμα ώστε να αποφασίσει την ανάθεση των έργων. Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν:

 

 1. Τη σύνθεση των ομάδων και τη προέλευσή τους (Πανεπιστήμιο, τμήμα, εργαστήριο).
 2. Το θέμα που ενδιαφέρει και ένα συνοπτικό πρόγραμμα κάλυψης του αντικειμένου που θα περιλαμβάνει (οι αναφερόμενες σελίδες είναι ενδεικτικές): μια σύντομη παρουσίαση της υπάρχουσας γνώσης (μέχρι 2 σελίδες), προτεινόμενος τρόπος μελέτης του θέματος (μέχρι 2 σελίδες), πειραματικός σχεδιασμός (μέχρι δύο σελίδες), αναμενόμενα αποτελέσματα (μέχρι 2 σελίδες), χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης (1 σελίδα), προϋπολογισμός του έργου (ενδεικτικός 1 σελίδα).

 

Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με email στο: programma.sitou.misko@gmail.com

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων:

 • 30/11/18 για τις μεταπτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες.

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την επιτροπή από στελέχη του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου και της MISKO και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει:

 • 40% με την έναρξη του προγράμματος,
 • 30% μετά την εγκατάσταση των πειραμάτων (Φεβρουάριο) και
 • 30% μετά τη παράδοση των αποτελεσμάτων.

 

Οι ομάδες που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να αναφέρουν τη χρηματοδότη του έργου σε κάθε παρουσίαση που θα κάνουν και έχουν την υποχρέωση να κάνουν 1 ή 2 παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις που θα γίνουν για προβολή του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO.

 

 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του προγράμματος http://miskoprogrammasitou.gr/ και θα σταλεί στις ΕΕ των τεσσάρων Πανεπιστημίων που έχουν Γεωπονικά Τμήματα, καθώς και σε μέλη ΔΕΠ που έχουν πιθανό ενδιαφέρον για  τις προτεινόμενες δράσεις.

 

 

 Για το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου της MISKO:

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Θεοφάνης Γέμτος | Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

τηλ. | 694 7430173

Πληροφορίες

E-mail | programma.sitou.misko@gmail.com

τηλ. | 24210 95781 και 693 4435289

(Ανθούλα Γιάκα)

Προπτυχιακά Προγράμματα