ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2020-2021

Προκήρυξη δράσεων του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO για το έτος 2020-2021

 

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO είναι μία δράση της MISKO που στοχεύει στην αειφορική παραγωγή υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου στην Ελλάδα, προς όφελος των παραγωγών και της βιομηχανίας ζυμαρικών. Απευθύνεται προς την παραγωγική βάση της MISKO, δηλαδή τους Έλληνες αγρότες που παράγουν την πρώτη ύλη, το σκληρό σιτάρι, το οποίο είναι η βάση της υψηλής ποιότητας των ζυμαρικών που παράγει. Η MISKO προτίθεται να χρηματοδοτήσει δράσεις έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνικών της καλλιέργειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας στους Έλληνες αγρότες, εκπαίδευσης των αγροτών στις νέες καλλιεργητικές πρακτικές και σε εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γεωργία, με κύριο στόχο την προώθηση μιας αειφορικής γεωργικής παραγωγής. Μιας παραγωγής που να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την υψηλή παραγωγή και ποιότητα με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

 

Οι κανόνες της αειφορικής παραγωγής που θέλουμε να προωθήσουμε.

 

 1. Προώθηση κατάλληλων αμειψισπορών για αύξηση των αποδόσεων και μείωση των εισροών. Οι αμειψισπορές ενισχύουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών, βοηθούν στην αντιμετώπιση διαφόρων εχθρών και ασθενειών, βοηθούν στην καλύτερη εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων και μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγής στο περιβάλλον.
 2. Εισαγωγή ψυχανθών στις αμειψισπορές για μείωση των αναγκών σε αζωτούχο λίπανση. Τα ψυχανθή ως γνωστό έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας
 3. Προώθηση διπλών καλλιεργειών το χρόνο. Η χώρα μας με το ήπιο κλίμα της μπορεί να δώσει δύο καλλιέργειες το χρόνο εξασφαλίζοντας διπλάσιο εισόδημα για τους παραγωγούς.
 4. Διαχείριση των υπολειμμάτων καλλιεργειών ώστε να παραμένουν στο χωράφι και να καλύπτουν το έδαφος προστατεύοντάς το από τη διάβρωση και προσθέτοντας σε αυτό οργανική ουσία.
 5. Μείωση της μηχανικής διατάραξης τους εδάφους (κατεργασία του εδάφους) που απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας ενώ μειώνει και την οργανική ουσία του εδάφους. Προώθηση συστημάτων μειωμένης κατεργασίας ή ακαλλιέργειας.
 6. Προώθηση κατάλληλων ποικιλιών που ταιριάζουν στις συνθήκες της κάθε εκμετάλλευσης
 7. Ανάδειξη χρήσης πιστοποιημένου σπόρου όχι ως σπατάλη αλλά ως ορθή πρακτική.
 8. Εκπαίδευση αγροτών για σπορά με βάση την ποικιλία, το έδαφος και τις καιρικές συνθήκες.
 9. Εκπαίδευση αγροτών για χρήση καλής ποιότητας σπαρτικών για να σπέρνουν όσο σπόρο χρειάζεται για την επίτευξη του πληθυσμού που θα δώσει το άριστο αποτέλεσμα.
 10. Εκπαίδευση αγροτών για νέες πρακτικές λίπανσης και νέα λιπάσματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας..
 11. Εκπαίδευση αγροτών για σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου και ορθής καταπολέμησης ζιζανίων, εχθρών και ασθενειών.
 12. Εισαγωγή τεχνικών της Γεωργίας Ακριβείας, οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση των αγροκτημάτων σε επίπεδο υποτεμαχίου και οδηγούν σε καλύτερη διαχείριση των εισροών με αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων.
 13. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων χαρτογράφησης της παραγωγής και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της καλλιέργειας.
 14. Ανάπτυξη συστημάτων μεταβλητής εφαρμογής δόσεων εισροών.
 15. Εφαρμογή συστημάτων ελεγχόμενης κυκλοφορίας για περιορισμό της συμπίεσης του εδάφους και βελτίωση της ακρίβειας διανομής χημικών.
 16. Εκτίμηση κόστους παραγωγής των καλλιεργειών και κόστους χρήσης των μέσων που χρησιμοποιούνται κατά την καλλιέργεια (ελκυστήρων και μηχανημάτων).
 17. Ανάλυση των δυνατοτήτων μείωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης του εισοδήματος των παραγωγών.

 

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της ακόλουθης δράσης τη σεζόν 2020 – 2021:

 

Χρηματοδότηση προ-πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών.

 1. Συγκεκριμένα στον πιλοτικό θα συγκριθούν τεμάχια που θα καλλιεργηθούν σύμφωνα με τα όσα ακολουθεί ο αγρότης και τεμάχια τα οποία θα εφαρμοστούν οι καλλιεργητικές τεχνικές που προτείνονται από το πρόγραμμα, δηλαδή:
 • Εφαρμογή μειωμένης κατεργασίας και ακαλλιέργειας
 • Εφαρμογή δύο δόσεων επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης
 • Εφαρμογή των οδηγιών του λογισμικού υποβοήθησης αποφάσεων (DSS) granoduro.net.

Θα παρακολουθηθεί η εξέλιξη της φυτείας με μετρήσεις (φύτρωμα, ύψος φυτών, αδέλφωμα κλπ.) και θα γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων και αξιολόγηση των πρακτικών ως προς τη παραγωγή (ποσότητα, ποιότητα), το κόστος παραγωγής καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 

 1. Αντικείμενο της δεύτερης εργασίας είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας στον πιλοτικό αγρό του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO που θα εγκατασταθεί στη περιοχή Κιλελέρ του Δήμου Κιλελέρ. Συγκεκριμένα στον πιλοτικό αγρό θα συγκριθούν τεμάχια που θα καλλιεργηθούν σύμφωνα με τα όσα ακολουθεί ο αγρότης και τεμάχια τα οποία θα εφαρμοστούν οι καλλιεργητικές τεχνικές που προτείνονται από το πρόγραμμα, δηλαδή:
 • Πραγματοποίηση μέτρησης και χαρτογράφησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του αγρού
 • Πραγματοποίηση μετρήσεων δεικτών βλάστησης με επίγεια και εναέρια μέσα
 • Εφαρμογή διαφοροποιημένης λίπανσης καθώς και χαρτογράφηση της παραγωγής

Θα γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων και αξιολόγηση των πρακτικών ως προς τη παραγωγή (ποσότητα, ποιότητα), το κόστος παραγωγής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 

 1. Η τρίτη εργασία θα έχει ως θέμα την ανάλυση των στοιχείων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των καλλιεργητικών πρακτικών του σκληρού σίτου. Η εργασία θα αναλύσει τα στοιχεία του κύκλου ζωής των συμβεβλημένων παραγωγών με τη MISKO, στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας    που εφάρμοσαν το λογισμικό granoduro.net, την εφαρμογή που αναλύει τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Ο φοιτητής θα πρέπει να αναλύσει τα αποτελέσματα και να συσχετίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με τις καλλιεργητικές πρακτικές του κάθε αγρότη για τα τρία χρόνια που υπάρχουν αποτελέσματα.

 

Οι  εργασίες θα χρηματοδοτηθούν με 1000€ έως 2.100€ (πλέον ΦΠΑ) ανάλογα με το επίπεδο της διατριβής. Οι χορηγίες δίνονται μέσω των επιτροπών ερευνών των Ιδρυμάτων και του υπεύθυνου της πτυχιακής εργασίας προκειμένου να καλύψουν το κόστος της σχετικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους του σπόρου σποράς ποικιλίας Pigreco.

 

 

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO αναμένει από τις ενδιαφερόμενες ομάδες συνοπτικές προτάσεις για το πώς θα χειριστούν το κάθε θέμα, ώστε να αποφασίσει την ανάθεση των έργων. Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 

 1. Τη σύνθεση των ομάδων και τη προέλευσή τους (Πανεπιστήμιο, τμήμα, εργαστήριο)
 2. Το θέμα που ενδιαφέρει και ένα συνοπτικό πρόγραμμα κάλυψης του αντικειμένου που θα περιλαμβάνει: μια σύντομη παρουσίαση της υπάρχουσας γνώσης, προτεινόμενο τρόπο μελέτης του θέματος, πειραματικό σχεδιασμό, αναμενόμενα αποτελέσματα, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, προϋπολογισμό του έργου.

 

Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email : programma.sitou.misko@gmail.com

 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προτάσεων:  30-10-20

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από επιτροπή, από στελέχη του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου και της MISKO. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει:

60% με την έναρξη του προγράμματος (με επιπλέον το κόστος του σπόρου όπου ισχύει) και

40% με την παράδοση των αποτελεσμάτων.

 

Οι ομάδες που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να αναφέρουν τη χρηματοδότη του έργου σε κάθε παρουσίαση που θα κάνουν και έχουν την υποχρέωση να κάνουν 1 ή 2 παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις που θα γίνουν για προβολή του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO.

 

 Για το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου της MISKO:

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Θεοφάνης Γέμτος | Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

τηλ. | 694 7430173

Πληροφορίες

Γιάκα Ανθούλα

E-mail | programma.sitou.misko@gmail.com

τηλ. | 24210 95781 και 693 4435289

 

Προπτυχιακά Προγράμματα

 • Κυπαρίσσης Αρής (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) με θέμα εργασίας : «Χρήση τηλεπισκοπικών μεθόδων για αποτύπωση των επιπτώσεων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας από την εφαρμογή Βέλτιστων Καλλιεργητικών Πρακτικών σε πιλοτικό αγρό σίτου».
 • Λεβίζου Ευθυμία (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) με θέμα εργασίας : «Αποτύπωση των επιδράσεων της εφαρμογής Βέλτιστων Καλλιεργητικών Πρακτικών σε φυσιολογικές και αναπτυξιακές παραμέτρους σκληρού σίτου».
 • Βλόντζος Γιώργος (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) με θέμα εργασίας : «Διερεύνηση αποτελεσματικότητας χρήσης εισροών για την καλλιέργεια σκληρού σιταριού».