ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2017-2018

Προκήρυξη δράσεων του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO 2017-18.

Χρηματοδότηση μικρών ερευνητικών προγραμμάτων, προ- πτυχιακών και μετα- πτυχιακών εργασιών.

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO είναι μία δράση της MISKO που στοχεύει στην αειφορική παραγωγή υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου στην Ελλάδα προς όφελος των παραγωγών και της βιομηχανίας ζυμαρικών. Απευθύνεται προς την παραγωγική βάση της MISKO, δηλαδή τους Έλληνες αγρότες που παράγουν την πρώτη ύλη, το σκληρό σιτάρι, το οποίο είναι η βάση της υψηλής ποιότητας των ζυμαρικών που παράγει. Η MISKO προτίθεται να χρηματοδοτήσει δράσεις έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνικών της καλλιέργειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας στους Έλληνες αγρότες, εκπαίδευσης των αγροτών στις νέες καλλιεργητικές πρακτικές και σε εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γεωργία, με κύριο στόχο την προώθηση μιας αειφορικής γεωργικής παραγωγής. Μιας παραγωγής που να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την υψηλή παραγωγή και ποιότητα με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Οι κανόνες της αειφορικής παραγωγής που θέλουμε να προωθήσουμε.

 1. Προώθηση κατάλληλων αμειψισπορών για αύξηση των αποδόσεων και μείωση των εισροών. Οι αμειψισπορές ενισχύουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών, βοηθούν στην αντιμετώπιση διαφόρων εχθρών και ασθενειών, βοηθούν στην καλύτερη εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων και μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγής στο περιβάλλον.
 2. Εισαγωγή ψυχανθών στις αμειψισπορές για μείωση των αναγκών σε αζωτούχο λίπανση. Τα ψυχανθή ως γνωστό έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας.
 3. Προώθηση διπλών καλλιεργειών το χρόνο. Η χώρα μας με το ήπιο κλίμα της μπορεί να δώσει δύο καλλιέργειες το χρόνο εξασφαλίζοντας διπλάσιο εισόδημα για τους παραγωγούς.
 4. Διαχείριση των υπολειμμάτων καλλιεργειών ώστε να παραμένουν στο χωράφι και να καλύπτουν το έδαφος προστατεύοντάς το από τη διάβρωση και προσθέτοντας σε αυτό οργανική ουσία.
 5. Μείωση της μηχανικής διατάραξης τους εδάφους (κατεργασία του εδάφους) που απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας ενώ μειώνει και την οργανική ουσία του εδάφους. Προώθηση συστημάτων μειωμένης κατεργασίας ή ακαλλιέργειας.
 6. Προώθηση κατάλληλων ποικιλιών που ταιριάζουν στις συνθήκες της κάθε εκμετάλλευσης
 7. Ανάδειξη χρήσης πιστοποιημένου σπόρου όχι ως σπατάλη αλλά ως ορθή πρακτική.
 8. Εκπαίδευση αγροτών για σπορά με βάση την ποικιλία, το έδαφος και τις καιρικές συνθήκες.
 9. Εκπαίδευση αγροτών για χρήση καλής ποιότητας σπαρτικών για να σπέρνουν όσο σπόρο χρειάζεται για την επίτευξη του πληθυσμού που θα δώσει το άριστο αποτέλεσμα.
 10. Εκπαίδευση αγροτών για νέες πρακτικές λίπανσης και νέα λιπάσματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας.
 11. Εκπαίδευση αγροτών για σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου και ορθής καταπολέμησης ζιζανίων, εχθρών και ασθενειών.
 12. Εισαγωγή τεχνικών της Γεωργίας Ακριβείας οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση των αγροκτημάτων σε επίπεδο υποτεμαχίου και οδηγούν σε καλύτερη διαχείριση των εισροών με αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων.
 13. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων χαρτογράφησης της παραγωγής και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της καλλιέργειας.
 14. Ανάπτυξη συστημάτων μεταβλητής εφαρμογής δόσεων εισροών.
 15. Εφαρμογή συστημάτων ελεγχόμενης κυκλοφορίας για περιορισμό της συμπίεσης του εδάφους και βελτίωση της ακρίβειας διανομής χημικών.
 16. Εκτίμηση κόστους παραγωγής των καλλιεργειών και κόστους χρήσης των μέσων που χρησιμοποιούνται κατά την καλλιέργεια (ελκυστήρων και μηχανημάτων).
 17. Ανάλυση των δυνατοτήτων μείωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης του εισοδήματος των παραγωγών.

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω δράσεων του προγράμματος που είναι:

 • Μικρά ερευνητικά προγράμματα
 • Οικονομική ενίσχυση για εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών.
 • Οικονομική ενίσχυση για εκπόνηση προ-πτυχιακών εργασιών.
 • Βραβεύσεις αγροτών που θα επιτύχουν τους στόχους του προγράμματος.
 • Οργάνωση ημερών επίσκεψης αγροτών σε αγρούς (field days) που καλλιεργούνται σύμφωνα με τις Καλές Γεωργικές Πρακτικές για ενημέρωση.
 • Εκπαίδευση/ ενημέρωση συμβούλων αγροτών.
 • Εκπαίδευση αγροτών.
 • Ενημερώσεις μαθητών σχολείων της περιοχής. Οργάνωση επισκέψεων μαθητών και φοιτητών σε αγρούς που καλλιεργούνται σύμφωνα με τις Καλές Γεωργικές Πρακτικές.

 

Σε πρώτη φάση, για το πρώτο χρόνο, το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO θα ενεργοποιήσει σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της χώρας τα ακόλουθα μέτρα:

Μικρά ερευνητικά προγράμματα:

Προβλέπεται να καλυφθούν τρία (3) προγράμματα με προϋπολογισμό μέχρι 8.000 € το κάθε ένα. Η θεματολογία των προγραμμάτων για τον πρώτο χρόνο θα αναφέρεται σε:

 1. Τεχνικές λίπανσης σίτου και επιπτώσεις στη παραγωγή, τη ποιότητα και το κόστος παραγωγής. Ενδεικτικά θέματα που πρέπει να καλυφθούν από του επιθυμούντες να συνεργαστούν:
  • Χρόνοι εφαρμογής αζωτούχου λίπανσης και επίδραση στη παραγωγή και ποιότητα του προϊόντος.
  • Λίπανση με λιπάσματα αργής αποδέσμευσης:  τύποι, χρόνοι εφαρμογής και επίδραση στη παραγωγή και ποιότητα.
  • Λίπανση με οργανικά λιπάσματα:  τύποι, χρόνοι εφαρμογής και επίδραση στη παραγωγή και ποιότητα.
  • Χρήση διαφυλλικών λιπασμάτων: τύποι, χρόνοι εφαρμογής και επίδραση στη παραγωγή και ποιότητα.
 2. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γεωργία: εφαρμογή τεχνικών μεταβλητών δόσεων στη λίπανση του σίτου. Στόχος της δράσης είναι να μελετηθεί η εφαρμογή της διαφοροποιημένης εφαρμογής κυρίως αζωτούχου λίπανσης με συμβατική λίπανση δηλαδή εφαρμογή δύο δόσεων λιπασμάτων στην άνοιξη (ασβεστούχου, θειικής αμμωνίας ή ουρίας και νιτρικής αμμωνίας) με χρήση τεχνικών διαφοροποίησης της λίπανσης με μέτρηση δεικτών βλάστησης. Ενδιαφέρει να δοκιμαστεί και διαφοροποιημένη λίπανση φωσφόρου και καλίου. Στόχος είναι η εξοικονόμηση λιπάσματος χωρίς αρνητικές επιπτώσεις  στη παραγωγή και στην ποιότητα με εφαρμογή της επιβαλλόμενης ποσότητας σε κάθε σημείο του χωραφιού ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του αγρού.
  • Ένα πρόγραμμα για εφαρμογή μεταβλητής λίπανσης με βάση το NDVI ή άλλων δεικτών – εφαρμογή γεωργίας ακριβείας.
 3. Υποβοήθηση παραγωγών στην μείωση του κόστους παραγωγής. Το έργο θα περιλαμβάνει την δημιουργία λογισμικού που θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο για τους ενδιαφερόμενους αγρότες που θα μπορούν να υπολογίζουν το κόστος χρήσης γεωργικού εξοπλισμού και το παραγωγής τους ώστε να τους διευκολύνει στην επιλογή των κατάλληλων πρακτικών που θα τους εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης για μεγιστοποίηση της ωφέλειας.
  • Ανάπτυξη λογισμικού που να υπολογίζει το κόστος παραγωγής των αγροτών που θα αναρτηθεί στο  δικτυακό τόπο της εταιρείας και θα είναι ελεύθερη η χρήση του από τους αγρότες.

Χρηματοδότηση εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών:

Η ενίσχυση θα ανέρχεται στο ποσό των 1.800 € ανά εργασία και θα καλύπτει είτε μέρος των διδάκτρων του προγράμματος, είτε το κόστος της σχετικής έρευνας. Θα χορηγείται είτε απ’ ευθείας στα ΠΜΣ για κάλυψη διδάκτρων, είτε μέσω των Επιτροπών Ερευνών των Ιδρυμάτων και του υπεύθυνου της μεταπτυχιακής εργασίας. Θα δοθούν τρεις (3) ενισχύσεις για το πρώτο χρόνο του προγράμματος. Τα ενδεικτικά θέματα για το πρώτο έτος είναι:

 • Λίπανση με λιπάσματα αργής αποδέσμευσης: τύποι, χρόνοι εφαρμογής και επίδραση στη παραγωγή και ποιότητα.
 • Λίπανση με οργανικά λιπάσματα: τύποι, χρόνοι εφαρμογής και επίδραση στη παραγωγή και ποιότητα.
 • Διαφυλική λίπανση σε ξηρές ή κανονικές  χρονιές
 • Ανάπτυξη εξοπλισμού για εφαρμογή μεταβλητών δόσεων αζωτούχου λίπανσης.
 • Εφαρμογή συστημάτων ελεγχόμενης κυκλοφορίας: Εφαρμογή, επίδραση στην παραγωγή.
 • Προβλήματα φυτοπροστασίας: (π.χ. σεπτόρια) – διάγνωση, καταπολέμηση. Εκτίμηση κινδύνου και διάγνωσης ασθενειών όπως η σεπτόρια. Στόχος της εργασίας είναι να μελετηθούν οι συνθήκες εμφάνισης της ασθένειας στις ελληνικές συνθήκες αλλά και  η δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης όχι μέσω λογισμικού αλλά μέσω άλλων διαγνωστικών μεθόδων όπως τηλεπισκόπηση.
 • Εκτίμηση προσβολών ζιζανίων στους αγρούς σιτηρών με τηλεπισκόπηση και αποτελεσματική ζιζανιοκτονία.
 • Χαρτογράφηση παραγωγής και ποιότητας σπόρου σιτηρών. Μέτρηση πρωτεϊνών κατά τη συγκομιδή και διαχωρισμός σπόρου υψηλής ποιότητας.
 • Άρδευση: χρόνοι και ποσότητες εφαρμογής και επίδραση στη παραγωγή και ποιότητα.
 • Κατεργασία εδάφους και επίδραση στις αποδόσεις και τη ποιότητα του προϊόντος.
 • Επίδραση ποσότητας σπόρου και ακρίβειας μηχανής σποράς στις αποδόσεις και τη ποιότητα του προϊόντος.

 

Χρηματοδότηση εκπόνησης προπτυχιακών εργασιών:

Οι εργασίες αυτές θα χρηματοδοτηθούν με 1.000 € ανά εργασία και θα χορηγούνται μέσω των Επιτροπών Ερευνών των Ιδρυμάτων και του υπεύθυνου της πτυχιακής εργασίας προκειμένου να καλύψουν το κόστος της σχετικής έρευνας. Για το πρώτο έτος του προγράμματος θα  χρηματοδοτηθούν τρεις (3) πτυχιακές.  Τα επιθυμητά θέματα για το πρώτο έτος είναι:

 • Τα ίδια με τις μεταπτυχιακές εργασίες.

 

Η MISKO προτίθεται να ενισχύσει όλες τις πιο πάνω δράσεις  με τα προβλεπόμενα χρηματικά ποσά αλλά και με βοήθεια στις ομάδες όπως αναλύσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών του σπόρου και να συνεργαστεί μαζί τους για εύρεση εταιρειών με ειδικά λιπάσματα κλπ.

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO περιμένει από τις ενδιαφερόμενες ομάδες συνοπτικές προτάσεις για το πώς θα χειριστούν το κάθε θέμα ώστε να αποφασίσει την ανάθεση  των έργων. Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν:

 1. Τη σύνθεση των ομάδων και τη προέλευσή τους (Πανεπιστήμιο, τμήμα, εργαστήριο).
 2. Το θέμα που ενδιαφέρει και ένα συνοπτικό πρόγραμμα  κάλυψης του αντικειμένου που θα περιλαμβάνει (οι αναφερόμενες σελίδες είναι ενδεικτικές): μια σύντομη παρουσίαση της υπάρχουσας γνώσης (μέχρι 2 σελίδες), προτεινόμενος τρόπος μελέτης του θέματος (μέχρι 2 σελίδες), πειραματικός σχεδιασμός (μέχρι δύο σελίδες), αναμενόμενα αποτελέσματα (μέχρι 2 σελίδες), χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης (1 σελίδα), προϋπολογισμός του έργου (ενδεικτικός 1 σελίδα).

 

Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με email στο: programma.sitou.misko@gmail.com

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προτάσεων:

 • 31/10/17 για τα μικρά ερευνητικά προγράμματα και
 • 15/11/17 για τις μεταπτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες.

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την επιτροπή από στελέχη του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου και της MISKO και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει:

 • 40% με την έναρξη του προγράμματος,
 • 30% μετά την εγκατάσταση των πειραμάτων (Φεβρουάριο) και
 • 30% μετά τη παράδοση των αποτελεσμάτων.

 

Οι ομάδες που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να αναφέρουν τη χρηματοδότη του έργου σε κάθε παρουσίαση  που θα κάνουν και έχουν την υποχρέωση να κάνουν 1 ή 2 παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις που θα γίνουν για προβολή του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του προγράμματος http://miskoprogrammasitou.gr/ και θα σταλεί στις ΕΕ των τεσσάρων Πανεπιστημίων που έχουν Γεωπονικά Τμήματα, καθώς και σε μέλη ΔΕΠ που έχουν πιθανό ενδιαφέρον για  τις προτεινόμενες δράσεις.

 

Για το πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO:

Θεοφάνης Γέμτος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
τηλ. : 6947430173

Πληροφορίες για το πρόγραμμα δίνονται:

Μέσω email: programma.sitou.misko@gmail.com
και στα τηλ. : 24210-95781 | 6934 435 289 (Ανθούλα Γιάκα)

 

Ερευνητικά Προγράμματα