×
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  • Η εταιρεία με την επωνυμία «BARILLA HELLAS Α.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων», με έδρα την Αθήνα, οδός Πάππου 26 & Ακράγαντος, ΤΚ. 104 42, («Εταιρεία») παρέχει το «Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO» στους Έλληνες αγρότες με σκοπό την ενίσχυση της αειφορικής παραγωγής υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου στην Ελλάδα («Πρόγραμμα»).
  • Κατά την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του Προγράμματος η Εταιρεία ενεργεί με την ιδιότητα της υπεύθυνης επεξεργασίας και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ ο Παραγωγός ενεργεί με την ιδιότητά του ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Παραγωγός»).

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • Στα πλαίσια του Προγράμματος η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του Παραγωγού («Προσωπικά Δεδομένα»).
 • Δεδομένα ταυτοποίησης (ον/μο, φύλλο, έτος γέννησης).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (πχ. email, διεύθυνση).
 • Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης.
 • Κυριότητα αγροτεμαχίου (ιδιόκτητο, ενοικίαση).
 • Ενοίκιο αγροτεμαχίου.
 • Περιουσιακά στοιχεία εκμετάλλευσης, έτος και αξία απόκτησής τους.
 • Δάνεια εκμετάλλευσης, είδος δανείου, ποσό δανείου, τράπεζα, επιτόκιο.
 • Γενικής φύσης έσοδα και έξοδα.
 • Κόστος εργασίας.
  • Αποκλειστική πηγή των Προσωπικών Δεδομένων είναι ο Παραγωγός.
  • Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων.

 

 1. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • Σκοποί της επεξεργασίας είναι (i) η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την βελτίωση της καλλιέργειας, (ii) η εμπορική προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας στον Παραγωγό, (iii) η πρόσκληση του Παραγωγού στις εκδηλώσεις και στις δραστηριότητες της Εταιρείας, (iv) η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης του Παραγωγού από τα παρεχόμενα από την Εταιρεία προϊόντα και υπηρεσίες, (v) η βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας και η σχεδίαση νέων με βάση τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς, (vi) η ανάλυση του πρωτογενή τομέα της χώρας, (vi) η εξαγωγή και εμπορική εκμετάλλευση ανώνυμων στατιστικών στοιχείων για τον πρωτογενή τομέα της χώρας.
  • Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Παραγωγού με το παρόν έντυπο (άρθρο 6 § 1 στ’ του ΓΚΠΔ).
  • Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του Παραγωγού για το σκοπό εκείνο για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν. Στην περίπτωση που πρόκειται να λάβει χώρα επεξεργασία για περαιτέρω σκοπούς, η Εταιρεία θα λαμβάνει την πρότερη ενημερωμένη συγκατάθεση του Παραγωγού, παρέχοντας πληροφορίες για του σκοπούς αυτούς και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες σύμφωνα με τον νόμο.

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • Οι εντός της Εταιρείας αποδέκτες προσωπικών δεδομένων του Παραγωγού περιορίζονται στο προσωπικό και τους προστηθέντες της Εταιρείας, η επεξεργασία από του οποίους είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας.
  • Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί Προσωπικά Δεδομένα του Παραγωγού σε τρίτους αποδέκτες εκτός της Εταιρείας, παρά μόνο στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις : (i) εκτελούντες επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατ’ εντολή της Εταιρείας στα πλαίσια εκτέλεσης των σκοπών της επεξεργασίας, (ii) συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου Barilla, και (iii) διοικητικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και διαβίβαση ή γνωστοποίηση, που επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση.
  • Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά δεδομένα του Παραγωγού εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα του Παραγωγού σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, που εδρεύουν σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
  • Η διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία διαρκεί μέχρι την ανάκληση της παρούσας συγκατάθεσης από τον Παραγωγό, σε κάθε όμως περίπτωση ο χρόνος διατήρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από το έτος συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων.
  • Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα Προσωπικά Δεδομένα του Παραγωγού καταστρέφονται από τα έγχαρτα αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
  • Η Εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, ώστε τα υπό επεξεργασία δεδομένα του Παραγωγού να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται, λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για την διαγραφή ή διόρθωσή τους σε περίπτωση ανακρίβειας.
  • Ο Παραγωγός εγγυάται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα είναι αληθή.
  • Ο Παραγωγός έχει την υποχρέωση για την άμεση ενημέρωση της Εταιρείας σε περίπτωση που Προσωπικά Δεδομένα του Παραγωγού, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία, χρήζουν διόρθωσης ή επικαιροποίησης εξαιτίας μεταβολών στη δραστηριότητα, στην επιχείρηση και στο πρόσωπο του Παραγωγού.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
  • Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας ο Παραγωγός έχει ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον κρίνει ότι υφίσταται προσβολή των δικαιωμάτων του.
  • Η Εταιρεία ενδέχεται να προβαίνει σε δημιουργία προφίλ του Παραγωγού στα πλαίσια των σκοπών επεξεργασίας. Αναφορικά με την δημιουργία προφίλ, ο Παραγωγός έχει τα ακόλουθα επιπλέον δικαιώματα:
 • Ενημέρωση για την λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας,
 • Αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία για την εξασφάλιση ανθρώπινης παρέμβασης στην τελική αξιολόγηση του προφίλ του Παραγωγού.
  • Η Εταιρεία θα ανταποκρίνεται σε κάθε σχετικό αίτημα του Παραγωγού εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσης του αιτούντος, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.
  • Τα παραπάνω αιτήματα καθώς και οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων απευθύνονται προς την Εταιρεία με ηλεκτρονική επιστολή στο e-mail: privacy-grc@barilla.com .

 

 1. ΟΡΟΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  • Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Αποδοχή», ο Παραγωγός δίνει τη συγκατάθεσή του για την συλλογή και επεξεργασία από την Εταιρεία των προσωπικών δεδομένων, που τον αφορούν, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος σημειώματος.
  • Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του Παραγωγού δίνεται ελεύθερα και τα Προσωπικά Δεδομένα του Παραγωγού παρέχονται, χωρίς τέτοια παροχή να αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση της Εταιρείας για τη σύναψη σύμβασης με τον Παραγωγό.
  • Ο Παραγωγός έχει το δικαίωμα να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
  • Ο Παραγωγός έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αιτείται την επισκόπηση των συγκαταθέσεων που έχει παραχωρήσει στην Εταιρεία.
  • Η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνεται ομοίως με την παροχή της με ηλεκτρονική επιστολή στο e-mail: privacy-grc@barilla.com .

Αρχική