Πιλοτικός Αγρός 2020 – 2021: Δείτε το video με την διαδικασία σε όλη την καλλιεργητική περίοδο

Μετά από 90 χρόνια δηµιουργίας, αγάπης για την ελληνική γη, ποιότητας και
εµπιστοσύνης στην αγροτική παραγωγή της χώρας µας, η MISKO ανέπτυξε το 2017, το
Πρόγραµµα Ελληνικού Σίτου MISKO.

Το Πρόγραµµα Ελληνικού Σίτου MISKO είναι µια δράση της MISKO προς την
παραγωγική της βάση, δηλαδή τους Έλληνες αγρότες που παράγουν την πρώτη ύλη
των ζυµαρικών της, το σκληρό σιτάρι υψηλής ποιότητας. Κύριος στόχος είναι η
ενίσχυση της αειφορικής παραγωγής υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου στην
Ελλάδα, που εξασφαλίζει βιωσιµότητα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και ανάπτυξη
της αγροτικής οικονοµίας. Γι’ αυτό το λόγο η MISKO χρηµατοδοτεί δράσεις έρευνας
και ανάπτυξης καινοτόµων τεχνικών καλλιέργειας, µεταφοράς τεχνογνωσίας στους
Έλληνες αγρότες, εκπαίδευσής τους στις νέες καλλιεργητικές πρακτικές αλλά και
εφαρµογής νέων τεχνολογιών στη γεωργία.

Παράλληλα, το Πρόγραµµα Ελληνικού Σίτου MISKO φροντίζει για την προστασία του
περιβάλλοντος, την προσαρµογή στη κλιµατική αλλαγή και τη συµβολή στην αποτροπή
της.

Συγκεκριµένα, προωθούνται καλλιεργητικές πρακτικές που συνεισφέρουν στη µείωση
του αποτυπώµατος άνθρακα, του οικολογικού αποτυπώµατος αλλά και του
αποτυπώµατος νερού, συµβάλλοντας έτσι στο «πρασίνισµα» της παραγωγής
ζυµαρικών στη χώρα µας.

Η συνεπής σχέση της MISKO µε την αγροτική παραγωγή και η διαχρονική αναζήτηση
της καινοτομίας, την καθιστούν πρωτοπόρα στο πεδίο της έρευνας, της ενηµέρωσης
και της εκπαίδευσης για το ελληνικό σιτάρι και τη µεσογειακή διατροφή. Μία
πρωτοπορία που πήρε ζωή µε το Πρόγραµµα Ελληνικού Σίτου MISKO!

Ο αγρός κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020 – 2021 δημιουργήθηκε στο Κιλελέρ στη Λάρισας, σε έκταση 95 στρεμμάτων. Η απεικόνιση των δράσεων φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί.