Ανέφερε ότι το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε ένα πλαίσιο όπου η γεωργία θα πρέπει να ανταποκριθεί για να καλύψει ανάγκες δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε ακραίες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, με της καλλιεργούμενες εκτάσεις να μειώνονται συνεχώς.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Γεωργία καλείται να οργανωθεί για να αποτρέψει τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, να συμβάλει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και να εξασφαλίσει τη διατροφή του αυξανόμενου πληθυσμού με υψηλής ποιότητας και υγιεινά τρόφιμα και πρώτες ύλες.
Μια πρόσφατη μελέτη του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ έδειξε ότι η Γεωργία πρέπει μέχρι το 2050 να αυξήσει τη παραγωγικότητά της κατά 70% για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό πρέπει να το πετύχει μέσα σε συνθήκες που θα προκληθούν από την κλιματική αλλαγή. Δεν αρκεί να αυξήσουμε την παραγωγικότητα αλλά πρέπει να το πετύχουμε με ταυτόχρονη προστασία των φυσικών μη ανανεώσιμων πόρων και με προστασία του περιβάλλοντος. Χρειαζόμαστε επομένως να αναπτύξουμε μια αειφορική γεωργία (sustainable agriculture) δηλαδή μια που να καλύπτει της σημερινές ανάγκες του ανθρώπου, χωρίς να θυσιάζει την δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των επόμενων γενεών σύμφωνα με το ορισμό της.

Το όραμα της MISKO.

Το όραμα της MISKO είναι να συνεχίσει την παραγωγή υψηλής ποιότητας ζυμαρικών στηριζόμενη σε υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη, παραγόμενη στη χώρα με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Επιθυμεί να προωθήσει τις αειφορικές μεθόδους παραγωγής της πρώτης ύλης αλλά και του κυρίου προϊόντος και να ενισχύσει την υιοθέτηση από τους αγρότες τεχνικών της καλλιέργειας που θα κάνουν βιώσιμες τις εκμεταλλεύσεις και θα βελτιώσουν τη ζωή τους και το περιβάλλον

Στόχοι της εταιρείας MISKO είναι:

Η ενίσχυση της αειφορικής παραγωγής ζυμαρικών από πρώτη ύλη, σκληρό σιτάρι που θα παραχθεί με χρήση νέων τεχνολογιών που θα συμβάλλουν στις υψηλές αποδόσεις και ποιότητα με μειωμένες εισροές και μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα. Η διεύρυνση της προστιθέμενης αξίας που φέρει η μακρόχρονη πορεία της MISKO δημιουργώντας μια κοινωφελή δομή για το ελληνικό σιτάρι και τη μεσογειακή διατροφή. Η επένδυση στους Έλληνες αγρότες ώστε να βελτιώσουν τις τεχνικές της καλλιέργειας για να παράγουν ανταγωνιστικά υψηλής ποιότητας σκληρό σιτάρι με χαμηλό κόστος που να κάνει βιώσιμη την καλλιέργεια. Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στη Ελληνική παραγωγή σκληρού σίτου προς όφελος των αγροτών, της Ελληνικής Βιομηχανίας τροφίμων και της Οικονομίας της χώρας που πρέπει να αναπτύξει εξαγόμενα προϊόντα υψηλής προστιθέμενής αξίας για να βγει από την κρίση.

Τι είναι το Πρόγραμμα Αειφορικής Παραγωγής Ελληνικού Σκληρού Σίτου MISKO;

Είναι μια δράση της εταιρείας ζυμαρικών MISKO προς τη παραγωγική της βάση, δηλαδή τους Έλληνες αγρότες που παράγουν την πρώτη ύλη, το σκληρό σιτάρι που είναι η βάση της υψηλής ποιότητας των ζυμαρικών που παράγει. Η MISKO χρηματοδοτεί δράσεις έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνικών της καλλιέργειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας στους Έλληνες αγρότες, Εκπαίδευσης των αγροτών στις νέες καλλιεργητικές πρακτικές και σε εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γεωργία με κύριο στόχο την προώθηση μιας αειφορικής γεωργικής παραγωγής. Παραγωγής που να εξασφαλίζει βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, υψηλή παραγωγή και ποιότητα με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή και συμβολή στην αποτροπή της.

Πως θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα παραγωγής υψηλής ποιότητας σπόρου σκληρού σίτου;

Ανάπτυξη έρευνας σε θέματα παραγωγής σίτου. Το πρόγραμμα στοχεύει στη συνεργασία της εταιρείας με τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας για να ενισχύσει δράσεις έρευνας και εκπαίδευσης των φοιτητών. Η έρευνα που θα χρηματοδοτήσουμε στοχεύει στη βελτίωση της τεχνικής της καλλιέργειας. Η έρευνα θα γίνει είτε με άμεσα ερευνητικά προγράμματα, είτε μέσω χρηματοδότησης εκπόνησης μεταπτυχιακών και προπτυχιακών εργασιών. Η έρευνα θα προωθηθεί και μέσω της συμμετοχής σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ενίσχυση της σύνδεσης Επιχειρήσεων – Πανεπιστημίων.

 • Με δράσεις ενίσχυσης της εκπαίδευσης σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας. Στοχεύει στη συνεργασία με τους συμβούλους των αγροτών για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας που αναπτύσσει η εταιρεία στους τελικούς χρήστες. Προώθηση όλων των δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας στους αγρότες και διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας και με ανάπτυξη συστημάτων συμβολαιακής γεωργίας.
 • Εκπαίδευση αγροτών. Στοχεύει στους τελικούς χρήστες μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης επιδεικτικών αγρών ώστε να μεταφερθεί η τεχνογνωσία και να υιοθετηθούν ορθές γεωργικές πρακτικές. Με εκπαίδευση των ίδιων των αγροτών σε νέες τεχνικές της καλλιέργειας όπως συστήματα αειφορικής και πράσινης γεωργίας, γεωργίας ακριβείας και προώθηση Καλών Γεωργικών Πρακτικών.

Οι δράσεις του προγράμματος για τον πρώτο χρόνο.

Μια πρώτη δράση μας είναι να έρθουμε σε επαφή με τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας και από κοινού να αναπτύξουμε δράσεις που θα βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία της πρώτης ύλης μας, του σκληρού σίτου, στη κατεύθυνση:

 • Αειφορικής παραγωγής.
 • Πρασινίσματος της παραγωγής.
 • Συμπίεσης του κόστους παραγωγής για να είναι βιώσιμη η καλλιέργεια.
 • Βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος που θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τα παραγόμενα τελικά προϊόντα, τα ζυμαρικά MISKO.

Οι δράσεις του προγράμματος χωρίζονται σε:

 • Μικρά ερευνητικά προγράμματα (προγραμματίζονται να δοθούν 3 το πρώτο έτος).
 • Οικονομική ενίσχυση για εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών.
 • Οικονομική ενίσχυση προ-πτυχιακών εργασιών.
 • Βραβεύσεις αγροτών που θα επιτύχουν τους στόχους του προγράμματος.
 • Οργάνωση ημερών επίσκεψης αγροτών σε αγρούς (field days) που καλλιεργούνται σύμφωνα με τις Καλές Γεωργικές Πρακτικές για ενημέρωση.
 • Εκπαίδευση/ ενημέρωση συμβούλων αγροτών.
 • Εκπαίδευση αγροτών.
 • Ενημερώσεις μαθητών σχολείων της περιοχής. Οργάνωση επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και σε αγρούς.

Μικρά ερευνητικά προγράμματα.

Η θεματολογία των προγραμμάτων για τον πρώτο χρόνο θα αναφέρεται σε:

 • Χρόνους εφαρμογής αζωτούχου λίπανσης και επίδραση στη παραγωγή και ποιότητα του προϊόντος.
 • Λίπανση με λιπάσματα αργής αποδέσμευσης: τύποι, χρόνοι εφαρμογής και επίδραση στη παραγωγή και ποιότητα.
 • Λίπανση με οργανικά λιπάσματα: τύποι, χρόνοι εφαρμογής και επίδραση στη παραγωγή και ποιότητα.
 • Ένα πρόγραμμα για εφαρμογή μεταβλητής λίπανσης με βάση το NDVI – εφαρμογή γεωργίας ακριβείας.
 • Εφαρμογή συστημάτων ελεγχόμενης κυκλοφορίας: Εφαρμογή, επίδραση στην παραγωγή.
 • Μελέτη της ανάπτυξης μυκοτοξινών σε σπόρους σιτηρών σε συνδυασμό με πιθανές ασθένειες – εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
 • Ανάπτυξη λογισμικού που να υπολογίζει το κόστος παραγωγής των αγροτών που θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της εταιρείας και θα είναι ελεύθερη η χρήση του από τους αγρότες.
 • Προβλήματα φυτοπροστασίας: σεπτόρια – διάγνωση, καταπολέμηση.
 • Χαρτογράφηση παραγωγής και ποιότητας σπόρου σιτηρών. Μέτρηση πρωτεϊνών κατά τη συγκομιδή και διαχωρισμός σπόρου υψηλής ποιότητας.