Το λογισμικό granoduro.net® και πώς μπορεί να βοηθήσει τον αγρότη

 

Τι είναι το granoduro.net®;

Είναι μια διαδικτυακή συμβουλευτική υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, για την αειφορική παραγωγή σκληρού σίτου υψηλής ποιότητας. Είναι ένα λογισμικό που βοηθά τον αγρότη να διαχειριστεί καλύτερα το σκληρό σιτάρι του (ένα DSS – Decision Support System). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος έγινε από την ιταλική εταιρεία HORTA, που είναι θυγατρική εταιρεία (spin-off) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Πιατσέντσας – Μιλάνο σε συνεργασία με το πρόγραμμα αειφορικής παραγωγής σκληρού σίτου της Barilla.

Πώς λειτουργεί το λογισμικό;

Είναι συνδεδεμένο με ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών που μεταδίδουν τα τοπικά κλιματικά στοιχεία κάθε 60 λεπτά(οι σταθμοί φαίνονται στον χάρτη της χώρας). Το κάθε αγροτεμάχιο που καταχωρείται στο granoduro.net® είναι γεωγραφικά εντοπισμένο, έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί να λαμβάνει υπόψη τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής της καλλιέργειας και από ποιον μετεωρολογικό σταθμό θα παίρνει τα στοιχεία του. Ο παραγωγός εισάγει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους των αγροτεμαχίων, προκειμένου να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ανάγκες νερού και θρεπτικών στοιχείων των καλλιεργειών. Ο παραγωγός εισάγει επίσης την ποικιλία που θα σπείρει, τον προγραμματιζόμενο χρόνο σποράς, καθώς και στοιχεία για την προηγούμενη καλλιέργεια, τα ζιζάνια που υπάρχουν στο χωράφι και την εκτιμώμενη παραγωγή που αναμένει σύμφωνα με τα στοιχεία των προηγούμενων ετών του χωραφιού.

Με βάση τα στοιχεία αυτά και τις βάσεις δεδομένων που έχει ενσωματωμένες:

 • Αναλύει τα ειδικά χαρακτηριστικά της καλλιεργούμενης ποικιλίας, λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό ανάπτυξης, την ικανότητα του αδελφώματος, τις ανάγκες θρέψης, τους στόχους παραγωγής, τον τελικό προορισμό του παραγόμενου προϊόντος και την ανθεκτικότητα σε παρασιτικές και μη ή φυσιολογικές ασθένειες.
 • Παρέχει την ακριβή ποσότητα σπόρου για την καλλιεργούμενη ποικιλία, τον τύπο του εδάφους, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, τη γεωγραφική θέση του αγρού και την ημερομηνία σποράς.
 • Τροφοδοτεί με τρέχοντα δεδομένα καιρού και μετεωρολογικές προβλέψεις. Τα δεδομένα αυτά αναλύονται και οι πληροφορίες υποστήριξης και λήψης αποφάσεων που προκύπτουν είναι διαθέσιμες στους χρήστες. Για τον λόγο αυτό, το granoduro.net® είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο και για την προσαρμογή των μεθόδων καλλιέργειας στην κλιματική αλλαγή.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη της ανάπτυξης της καλλιέργειας από το φύτρωμα έως την ωρίμανση του καρπού, εκτιμά τη δυναμικότητα της παραγωγής σε βιομάζα και συμβουλεύει να προγραμματίσετε τις επεμβάσεις σας με βάση την ανάπτυξη του φυτού.
 • Επιλογή των κατάλληλων ζιζανιοκτόνων για τον έλεγχο των ζιζανίων στον αγρό και τον χρόνο εφαρμογής τους.
 • Συμβουλεύει να προγραμματίσετε τη βασική λίπανση της καλλιέργειας, βασισμένη στην ανάλυση του εδάφους και την ισορροπία μεταξύ πρόσληψης και απομάκρυνσης των θρεπτικών στοιχείων (P, K) από την καλλιέργεια.
 • Συμβουλεύει να προγραμματίσετε την ποσότητα του αζώτου (N) που πρέπει να εφαρμοστεί. Καθορίζεται από το ισοζύγιο αζώτου και επηρεάζεται κυρίως από τη διαθεσιμότητα του εδάφους σε άζωτο από την προηγούμενη καλλιέργεια, την οργανική ουσία, την καλλιεργούμενη ποικιλία, και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.
 • Παρέχει λεπτομερείς δείκτες κινδύνων για ασθένειες όπως: σεπτορίωση, κίτρινη και καστανή σκωρίαση, ωίδιο, φουζαρίωση στο στάχυ, μυκοτοξίνες για να αξιολογήσετε “εάν και πότε” είναι πραγματικά απαραίτητο να επέμβετε για την καταπολέμηση ασθενειών. Στην εικόνα φαίνεται η οθόνη με τους κινδύνους ασθενειών με μορφή δεικτών με χρώματα.
 • Υπολογίζει τη διαθέσιμη εδαφική υγρασία λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους, το βάθος του ριζοστρώματος, την ανάπτυξη της καλλιέργειας και τις καιρικές συνθήκες.
 • Δίνει τη δυνατότητα καταγραφής όλων των καλλιεργητικών εργασιών (ιχνηλασιμότητα) από την αρχική κατεργασία του εδάφους έως και την παράδοση του παραγόμενου προϊόντος.
 • Υπολογίζει το περιβαλλοντικό αντίκτυπο του τρόπου διαχείρισης της καλλιέργειας και της γεωργικής σας εκμετάλλευσης, μέσω ενός συνόλου δεικτών αειφορίας όπως: Ανθρώπινη Υγεία, Έδαφος, Αέρας, Βιοποικιλότητα, Ενέργεια και Νερό. Οι δείκτες αυτοί δίνουν εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ακολουθούμενων πρακτικών.

 

Το granoduro.net® είναι ένα έξυπνο σύστημα που ενσωματώνει διάφορες πηγές πληροφοριών και παρέχει αποτελεσματικές συμβουλές και γεωργικές προειδοποιήσεις. Το granoduro.net® δεν αντικαθιστά τον γεωπόνο ή τον αγρότη, αλλά τους παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για την ορθότερη και βέλτιστη λήψη αποφάσεων στη διαχείριση της καλλιέργειάς τους. Ο παραγωγός επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις με επιτόπια επίσκεψη στο χωράφι για να πάρει τις τελικές αποφάσεις.

Ποια είναι τα οφέλη του granoduro. net®;

Το λογισμικό επιτρέπει τον παραγωγό να παρακολουθήσει τη φυτεία του στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και τον συμβουλεύει για τις καλύτερες πρακτικές. Αυτή η διαχείριση συμβάλλει:

– Στην καλύτερη διαχείριση των εισροών (εργασιών, εφοδίων).

– Στη μείωση του κόστους παραγωγής.

– Στη μείωση των επιπτώσεων της καλλιέργειας στο περιβάλλον.

– Στην αύξηση των αποδόσεων σε καρπό με υψηλότερη ποιότητα.

 

*Από τον Αστέριο Καρτσαφλέκη, γεωπόνο, διευθυντή της FONDAGRO