Βελτιώνει την παραγωγή η διαφοροποιημένη λίπανση

Εκτιμήσεις-συμπεράσματα από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε πιλοτικό αγρό με σκληρό σιτάρι.

Η συγκομιδή του πιλοτικού έγινε στις 11/6/2018 με μια θεριζοαλωνιστική μηχανή (τύπος John Deere S660i) εφοδιασμένη με αισθητήρες για χαρτογράφηση της παραγωγής.

Η παραγωγή μετρήθηκε από τα στοιχεία χαρτογράφησης της παραγωγής που καταγράφηκαν από τον εξοπλισμό της μηχανής. Επί πλέον ζυγίστηκε η πραγματική παραγωγή και εκτιμήθηκε ένα παράγοντας διόρθωσης (calibration factor) και διορθώθηκαν οι τιμές για να αντιστοιχούν με τη ζυγισμένη παραγωγή.

Πριν από τη συγκομιδή των κυρίως τεμαχίων, έγινε αλωνισμός της περιμετρικής έκτασης του αγρού με δύο περιμετρικά περάσματα της μηχανής (συνολικό πλάτος 12,5m.). Ο σπόρος αυτός δεν λήφθηκε υπόψη στην εκτίμηση της παραγωγής.

Όπως εξηγήθηκε δημιουργήθηκαν κάποιες μικρές αστοχίες και η εκτίμηση της παραγωγής έγινε ακριβέστερα με βάση την περαιτέρω ανάλυση. Στα αρχικά τεμάχια 2 και 3 δεν περιλαμβάνουν αμιγείς μεταχειρίσεις (όπως εξηγήθηκε στη σημείωση μετά τον Πίνακα των μεταχειρίσεων του πρώτου μέρους). Για αυτό πραγματοποιήθηκε περαιτέρω διάσπαση των τεμαχίων σε ομοιογενή τμήματα. Στην ουσία, όπως προαναφέρθηκε, το τεμάχιο 2 χωρίστηκε στα δύο, ένα τεμάχιο 5 στρεμμάτων που προέρχεται από αμειψισπορά με φασόλι και ένα τεμάχιο 10 στρεμμάτων που προέρχεται από αμειψισπορά με καλαμπόκι. Το τεμάχιο 3 χωρίστηκε επίσης σε δύο τμήματα, ένα τεμάχιο 10 στρεμμάτων με διαφοροποιημένη λίπανση και ένα τεμάχιο 5 στρεμμάτων με μηδενική πρώτη δόση επιφανειακής λίπανσης, καθώς αφέθηκε ένα τμήμα χωρίς λίπανση για σύγκριση. Κατά συνέπεια διαμορφώθηκαν επτά συνολικά τεμάχια, όπως απεικονίζονται στον Πίνακα.

 

Πίνακας. Μεταχειρίσεις που προέκυψαν μετά τη διάσπαση των τεμαχίων.

 

Oι δε αποδόσεις των τεμαχίων φαίνονται στην εικόνα με τον χάρτη παραγωγής και το Σχήμα.

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται εμφανής η ευνοϊκή επίδραση της αμειψισποράς με ψυχανθές. Η μέση παραγωγή για τα τεμάχια 1 & 2a που προέρχονται από αμειψισπορά με ψυχανθές – φασόλι είναι 4,29 t/ha ενώ για τα 2b, 3a & 4 που προέρχονται από καλαμπόκι 3,32t/ha μια βελτίωση της παραγωγής κατά 29,2%.

Για τη σύγκριση της ακαλλιέργειας με την παραδοσιακή κατεργασία (όργωμα, ομοιόμορφη λίπανση) τα πλέον αντιπροσωπευτικά τεμάχια είναι τα 4 και 5. Και τα δύο προέρχονται από αμειψισπορά με καλαμπόκι, περιλαμβάνουν την παραδοσιακή ομοιόμορφη λίπανση και είναι γειτονικά. Όπως φαίνεται η ακαλλιέργεια (τεμάχιο 4) υπερέχει της παραδοσιακής κατεργασίας του εδάφους με όργωμα (τεμάχιο 5). Η μέση παραγωγή για την ακαλλιέργεια ήταν 3,73 t/ha ενώ για την παραδοσιακή κατεργασία 3,38 t/ha. Με την ακαλλιέργεια υπήρξε δηλαδή μια βελτίωση της παραγωγής κατά 10,4%.

Η διαφοροποιημένη λίπανση φαίνεται να επέδρασε θετικά και στα δύο τεμάχια όπου εφαρμόστηκε. Στην αμειψισπορά με ψυχανθές δεν υπήρξαν ουσιαστικές διαφορές στην παραγωγή αλλά μείωση της ποσότητας λιπάσματος που εφαρμόστηκε (180 κιλά/εκτάριο έναντι περίπου 240 στη συμβατική κοντά στα 30 €/ha διαφορά κόστους). Για την αμειψισπορά με καλαμπόκι, το τεμάχιο 3a (διαφοροποιημένη λίπανση) απέδωσε 3,17 t/ha τη στιγμή που το γειτονικό 2b (ομοιόμορφη λίπανση) απέδωσε 2,92 t/ha, δηλαδή μια βελτίωση της παραγωγής κατά 7,8%. Είναι γεγονός ότι με τη μέση δόση του λιπάσματος με βάση μια αναμενόμενη παραγωγή, στην παραδοσιακή μέθοδο η διανομή γίνεται με ενιαίο τρόπο στο χωράφι με αποτέλεσμα σε άλλα σημεία να υπερκαλύπτονται οι ανάγκες της καλλιέργειας και ένα μέρος να παραμένει ανεκμετάλλευτο και σε άλλα να αποδεικνύεται ανεπαρκής με αποτέλεσμα την απώλεια της παραγωγής. Η διαφοροποιημένη λίπανση έρχεται να διορθώσει αυτή την αδυναμία προσαρμόζοντας τη δοσολογία στις εκτιμώμενες ανάγκες του κάθε υπο-τμήματος του χωραφιού (χωρικά).

Η εκτίμηση της επάρκειας αζώτου και της ανάπτυξης της καλλιέργειας έγινε με εκτίμηση του χρώματος της φυτείας με τον δείκτη βλάστησης NDVI (κανονικοποιημένη διαφορά ερυθρού και υπέρυθρου) σε σχέση με μάρτυρα με πλήρη αζωτούχο λίπανση. Θα ήταν επομένως, λογικό, κατά τη συγκομιδή τα σημεία με χαμηλή παραγωγή να είναι σχετικά περιορισμένα. Αυτό φαίνονται στα ιστογράμματα του Σχήματος. Στο δεξιό που απεικονίζει τη διαφοροποιημένη λίπανση έχουν περιοριστεί οι ακραίες τιμές και έχουν συγκεντρωθεί περισσότερο γύρω από τη μέση παραγωγή. Συμπεραίνεται ότι η διαφοροποιημένη λίπανση βελτίωσε την παραγωγή περιορίζοντας τα σημεία μειωμένης απόδοσης στον αγρό και κάνοντάς τη πιο ομοιόμορφη.

 

Γράφουν: Φάνης Γέμτος, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνος Προγράμματος Ελληνικού Σίτου ΜΙSKO.
Email: gemtos@agr.uth.gr / programma.sitou.misko@gmail.com
Πηγή : Εφημερίδα Ελευθερία